Translation

Resources Index

Thuật ngữ báo chí Anh – Việt

Thuật ngữ đồng hồ

Tài liệu chuyên ngành Biên – phiên dịch

Kinh nghiệm biên phiên dịch tiếng Anh kỹ thuật 

Thuật ngữ trong theo dõi, đánh giá và quản lý dựa theo kết quả (tài liệu tham khảo của Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam)

Thuật ngữ về Âm ngữ trị liệu

Một số thuật ngữ và thông tin y khoa

 

 

Advertisement